- Contact

Contact & Privacy Policy

Contact is uitsluitend per telefoon : 06-54355479

Privacy Policy

Ambulant Pedicure Julie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ambulant Pedicure Julie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Ambulant Pedicure Julie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hierover heeft of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op mijn website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers:

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Ambulant Pedicure Julie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ambulant Pedicure Julie de volgens persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam:

Meisjesnaam;

Adres;

Postcode en woonplaats;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

Ambulant Pedicure Julie zal u ten alle tijden vragen of er foto’s van uw  voeten gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden door Ambulant Pedicure Julie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor maximaal 7 jaar